Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Privacyverklaring

Hoe gaan we om met jouw gegevens?

1. Bescherming van je persoonsgegevens

Deze gegevensbeschermingsverklaring gaat uit van FOD BOSA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel, en ondernemingsnummer 0671.516.647.

Indien je vragen hebt over je persoonsgegevens of over de privacyverklaring kan je ons bereiken via de contactgegevens hieronder vermeld.

Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG.

2. Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

De eventuele verwerking van je gegevens via de Smart Nation website kan enkel op basis van jouw expliciete toestemming.

Wanneer wij via de website je gegevens registreren zullen we jou op dat moment hiervoor toestemming vragen wanneer deze verwerking niet door een reglementaire verplichting wordt opgelegd.

Bij verwerking van je gegevens zullen we je informeren over de precieze doeleinden als ook over jouw rechten in verband met de verwerking.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van de specifieke dienstverlening verwerkt de FOD BOSA verschillende categorieën persoonsgegevens. Meer informatie over deze categorieën van persoonsgegevens, vind je hier: https://gdpr.belgium.be.

4. Met wie delen we je gegevens?

De gegevens die wij over jou verwerken, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen overgemaakt aan de instellingen die ertoe gemachtigd zijn om deze gegevens te ontvangen.

FOD BOSA doet soms beroep op dienstverleners die optreden als verwerker en in die hoedanigheid de AVG dienen te respecteren. FOD BOSA voorziet in het contract met de verwerker de nodige bepalingen ter bescherming van de persoonsgegevens. Deze dienstverlener mag de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan de doeleinden van FOD BOSA.

5. Hoelang blijven je gegevens bewaard?

De gegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van een wettelijke opdracht of een taak van algemeen belang worden bewaard de tijd die nodig is voor de toepassing van de wetgeving  of de uitvoering van de taak van algemeen belang.

De gegevens die op basis van jouw toestemming worden verwerkt worden bewaard de tijd die bij registratie wordt aangeduid of tot intrekking van jouw toestemming.

6. Hoe kan jij je rechten aanwenden in het kader van de AVG?

Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (ook gekend als de data protection officer, DPO).

DPO - FOD BOSA
Simon Bolivarlaan 30 bus 1. 1000 Brussel 
dpo@bosa.fgov.be.

Als je ons contacteert om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij je binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van je rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben. We kunnen u een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

Recht op verbetering

Denk je dat jouw gegevens niet juist of actueel zijn? Je hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, zal je verzoek worden ingewilligd en verwerkt.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met jouw persoonsgegevens te verwerken. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, zal je verzoek worden ingewilligd en verwerkt.

Recht op het beperken van de bewerking

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van je persoonsgegevens controleren. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, zal je verzoek worden ingewilligd en verwerkt.

Recht op vergetelheid of verwijdering

Je hebt het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij wel niet aan dit verzoek voldoen.

Recht op intrekking van jouw toestemming

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kan die toestemming intrekken.

Indien je dit nodig acht, kan je een klacht indienen bij: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

7. Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

FOD BOSA heeft een aantal elektronische en administratieve procedures en hardwarevoorzieningen geïmplementeerd. Ze evalueert deze regelmatig opnieuw en voert updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste verwerking uit te voeren.

Het personeel van FOD BOSA dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan waarvoor deze wordt verwerkt.

Incidenten en klachten mag je sturen naar privacyincident@bosa.fgov.be of dpo@bosa.fgov.be.

8. Cookies

FOD BOSA registreert bij een bezoek aan de website jouw IP-adres, je browser en besturingssysteem, de externe dienst die je heeft doorverwezen naar deze dienst en de datum en tijd van elke door jou bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van de website. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens.

Wanneer op sommige webpagina’s van de FOD BOSA andere gegevens zouden worden verzameld, wordt dit aangeduid.